Ga naar de inhoud

Cultuur

Wij pleiten voor een breed en toegankelijk cultuuraanbod. We willen meer geld aan cultuur en cultureel onderwijs besteden. Marktwerking en sponsoring zijn nooit een waarborg voor een kwalitatief en afwisselend aanbod aan cultuuruitingen. Om vermarkting en verschraling tegen te gaan moet de overheid, en specifiek ook de gemeente, toezien op een breed aanbod.

Kunstonderwijs

Iedereen heeft recht op cultuureducatie en daarom maken we toegang tot kunst- en cultuuronderwijs goedkoper en stimuleren we kunstzinnige en culturele initiatieven in de wijken. Dit doen we door meer door de gemeente gesubsidieerde muziek- en kunstscholen te openen in de Utrechtse wijken, en de bestaande organisaties toegankelijker te maken voor mensen met een kleine portemonnee. Zo vergroten we het aanbod van muziek- en kunstonderwijs dat toegankelijk is via de U-pas. Wij vinden kunst een vorm van zelfexpressie en het onderwijs hiervoor moet dan ook niet gericht zijn op winstbejag.

Musea                         

Musea moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom maken we de gemeentelijke musea gratis. Daarnaast moeten musea zich blijven inspannen om een breed publiek te bereiken.

Muziek                 

We stimuleren livemuziek door vergunningen toegankelijker te maken en maken oefenlocaties voor (amateur-)muzikanten goedkoper door middel van subsidies aan oefenlocaties. Er moeten nieuwe goedkope oefenlocaties komen. Ook moeten er meer kleine poppodia komen waar kleinere artiesten hun plek kunnen vinden. Deze locaties moeten meer subsidie krijgen zodat het personeel daar betaald kan krijgen en zodat de toegangsprijzen betaalbaar kan blijven. Deze centra moeten open staan voor een verscheidenheid aan genres van muziek, ook rapmuziek waar veel jongeren in de stad nu een plaats voor zoeken om zich te kunnen uiten.

Werkplaatsen

Om het creëren van kunst aan te moedigen voor mensen zonder toegang tot plek en budget om deze te maken zullen we werkplaatsen oprichten in Utrecht met de nodige materialen en begeleiding voor iedere Utrechter om kunst in verscheidene vormen te kunnen maken. Denk hier bijvoorbeeld aan een zeefdrukstudio of opnamestudio voor muziek. Deze studio’s zullen voor zowel mensen zonder als met ervaring toegankelijk zijn en vervullen daarmee ook een educatieve rol. Oefenlocaties zoals dB’s en opnamestudio’s als Studio Moskou vervullen zo’n rol al bijvoorbeeld. 

Gratis bibliotheken

Om de toegang tot hoogwaardige cultuur te waarborgen, maken we het lenen van boeken uit bibliotheken voor alle bewoners van Utrecht gratis. 

Plakplaatsen

Commerciële organisaties die de vrije plakplaatsen blijven monopoliseren wordt die toegang ontnomen. Zo komt er weer ruimte voor kleine initiatieven op de vrije plakplaatsen. Ook moeten er meer vrije plakplaatsen komen.

Toegankelijk in de wijken

De gemeente staat volop open voor initiatieven in de wijken en stelt gemeentelijke accommodaties tegen betaalbare tarieven beschikbaar. We scheppen ruimte voor culturele initiatieven, door complexiteit in de regelgeving en onnodige bureaucratie bij het verlenen van vergunningen weg te nemen. Leegstaande panden in winkelgebieden en op bedrijventerreinen komen beschikbaar als broedplaats en expositieruimte voor amateurkunst.

Bibliotheken

Bibliotheken horen thuis in de wijken, en moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Lokale bijeenkomsten worden gestimuleerd en ook activiteiten bedoeld om de buurt te betrekken bij de bibliotheek worden actief gestimuleerd en toegankelijker gemaakt door financiële hulp aan de buurtbibliotheken. Buurtinitiatieven in de lokale bibliotheken kunnen rekenen op subsidie vanuit de gemeente, zoals er op dit moment al verschillende initiatieven zijn. 

Arbeiders in de cultuursector

Veel werknemers in de cultuursector werken onder onzekere omstandigheden met lage lonen als zzp’ers. De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer subsidie vrijkomt voor culturele instanties die hun werknemers en zzp’ers meer willen betalen en betere contracten willen aanbieden. Ook draaien veel culturele instanties op vrijwilligers. Er moet ook subsidie komen voor vrijwilligersvergoeding, zodat het vrijwilligerswerk toegankelijker wordt voor meer mensen.